Host

Solanum tuberosum

white potato
(Solanaceae)

Chromatomyia horticola
Liriomyza braziliensis
Liriomyza huidobrensis
Liriomyza quadrata
Liriomyza sativae
Liriomyza trifolii